โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)