โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
รูปแบบการบริหารโรงเรียนบ้านพรุจำปา (BanPruJumPa Model)
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านพรุจำปา (BanPruJumPa Model
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านพรุจำปา (BanPruJumPa  Model)

B  =  Believe เท่ากับ ความเชื่อความศรัทธา

P  =  Participation เท่ากับ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

J  =  Joy  เท่ากับ ความสุข  ความสนุกสนาน

P =  Proactive เท่ากับ เชิงรุกแบบรวมพลัง                           การปฏิบัติงานเชิงรุกแบบรวมพลังบนความเชื่อและความศรัทธา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อย่างมีความสุข