โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารโครงการ TSQP-2-PKRU
แผนการจัดการเรียนรู้ ป. 4-6 ภาพรวม 93529
เอกสารประเมินตนเองก่อนดำเนินโครงการ 93530
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการสอน ภาคเรียน 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 27.17 KB 93715
ฝ่ายงบประมาณ
บันทึกข้อความขอจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 23.95 KB 93659
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คู่มือการเก็บคำสั่งโรงเรียนบ้านพรุจำปาออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.37 KB 93647
คู่มือการออกเลขทะเบียนคุมคำสั่งโรงเรียนบ้านพรุจำปา 93651
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินภายนอกรอบ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.6 KB 93647
ผลการประเมินภายนอกรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.38 KB 93645
ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 93647
แผ่นพับแนะนำการประเมินรอบสี่ 93653
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐายการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 93652
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.74 KB 93646
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 93646
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ ออนไลน์
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 93643
คำสั่งที่ 044/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 93649