โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 0950392998
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการสอน ภาคเรียน 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 27.17 KB 35
ฝ่ายงบประมาณ
บันทึกข้อความขอจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 23.95 KB 22
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คู่มือการเก็บคำสั่งโรงเรียนบ้านพรุจำปาออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.37 KB 5
คู่มือการออกเลขทะเบียนคุมคำสั่งโรงเรียนบ้านพรุจำปา 8
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินภายนอกรอบ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.6 KB 8
ผลการประเมินภายนอกรอบ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.38 KB 5
ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 9
แผ่นพับแนะนำการประเมินรอบสี่ 9
คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐายการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 6
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.74 KB 7
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 8
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูฯ ออนไลน์
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 5
คำสั่งที่ 044/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ประจำปีการศึกษา 2563 8