โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
ประชุม ปรึกษาหารือ ออนไลน์
การประชุมปรึกษาหารือออนไลน์ ครั้งที่ 2
รายการหัวข้อบรรยายการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัด เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
๑. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ และสมศ. ยุคใหม่
โดยรักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)
คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

๒. แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย หัวหน้าระบบประเมิน (นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย)

คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

๓. เสวนา แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย วิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ

คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

๔. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย รักษาการประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์)

คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

๕. กรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ ๒๕๕๙- ๒๕๖๓) การศึกษาปฐมวัย 
โดยกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก)

คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

ฟอร์มรายงานการปรึกษาออนไลน์
บทสรุปของผู้บริการรอบ 3
ฟอร์มรายงาน sar
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 2563,21:31   อ่าน 3551 ครั้ง