โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนออนไลน์
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ
กิจกรรมจิตอาสา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐาน
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและเขียน
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบระหว่างปีการศึกษา
ประชุมเตรียมความพร้อม การสอบระหว่างปีการศึกษา
ประชุมปรึกษาหารือ การวัดผลและประเมินผล
ประเมินกิจกรรมยุวเกษตร
ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Q info
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
รายการสพพัฒน์ถ่ายทำเรื่องราวของเด็กดี รักชุมชน
ประชุม ปรึกษาหารือ ประจำเดือนตุลาคม
การประชุม การยกระดับคุณภาพโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ภาคใต้
อบรมพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมเป็นฐานเชิงรุก
ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ
กิจกรรม 1 ต้น 1 ดวงใจ ด้วย 2 มือ ทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ plc
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ประชุมสภานักเรียน
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อการยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารออมสินมาเปิดบัญชีให้กับนักเรียน
ประชุม ปรึกษาหารือ ประจำเดือนตุลาคม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อป้องกันภัย
รับมอบฮู่ลาฮูป ให้แก่นักเรียน