โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 0950392998
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0964322301
อีเมล์ : naseeroh.t@banprujumpaschool.ac.th
ที่อยู่ :
300/21 ม. 7 ต. โคกเคียน อ. เมือง จ. นราธิวาส 96000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2562 โรงเรียนบ้านพรุจำปา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เกียรติบัตรผ่านการอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม powerpoint
2 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์
3 เกียรติบัตรผ่านการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวรัส Covid 19
4 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid 19
6 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid 19
7 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid 19
8 เกียรติบัตรเป็นครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ หัวข้อ การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ
9 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2019
10 เกียรติบัตรผ่านการวัดและประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
11 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid 19
12 เกียรติบัตรร่วมกิจกรรมตอบคำถามส่งเสริมการอ่าน e-book สูตรไข่พระอาทิตย์
13 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid 19
14 เกียรติบัตรผ่านการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
15 เกียรติบัตรผ่านการทำแบบทดสอบครูไทยกับงานวิจัยในชั้นเรียน
16 เกียรติบัตร You're internet strong
17 เกียรติบัตรผ่านการอบรมออนไลน์เรื่อง Active Learning
18 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
19 เกียรติบัตร You're internet Alert
20 เกียรติบัตร You're internet Smart
21 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
22 เกียรติบัตรได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ