โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 0950392998
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์บัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านพรุจำปา ครูคศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เกียรติบัตร เรื่องความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษา และเกรียรรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
2 เกียรติบัตรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4
3 เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการจัดนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชากร " รัษฎาวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563"
4 เกีรติบัตรครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี2562
5 เกียรติบัตรครูผู้สอนการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การกศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
6 เกียรติบัตรครูผู้สอนกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ปีการศึกษา2562
7 เกียรติบัตรอบรมโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ว21/2560
8 เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
9 เกียรติบัตรวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตรการกิจกรรมวิทยาการคำนวฯแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศทไทย ระดับปฐมวัย
10 เกียรติบัตรวิทยากรอบรมพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
11 เกียรติบัตรการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยระบบ LMS
12 เกียรติบัตรการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
13 เกียรติบัตรการทดสอบออนไลน์ หลักสูตรความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม PowerPoint