โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 0950392998
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0822894311
อีเมล์ : Pharudee.c@banprujumpaschool.ac.th
ที่อยู่ :
56 ม.8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 โรงเรียนบ้านพรุจำปา ครูผู้ช่วย
2559 โรงเรียนบ้านพรุจำปา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19
2 ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19
3 เกียรติบัตร เข้ารับการอบรมโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
4 เกียรติบัตร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในสถานศึกษา
5 เกียรติบัตร ผ่านการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงการราชการ
6 เกียรติบัตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (ครูปฐมวัย)
7 เกียรติบัตร รางวัล "ครูดีศรีภูเก็ต" ประจำปี 2563
8 เกียรติบัตร อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
9 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19
10 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม PowerPoint
11 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID - 19
12 เกียรติบัตรผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19