โรงเรียนบ้านพรุจำปา
หมู่ที่ 8 บ้านพรุสมภาร  ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-512-736
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ ดับโศก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0896467917
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0622458939
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ บำรุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0937304908
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร : 08844347
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ รำพึง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร : 0646802793
ชื่อ-นามสกุล : นางประไพ ตันสกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร : 0840531939
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญาภรณ์ มาดนนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร : 0822743671
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย จันทร์ดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร : 0936659755
ชื่อ-นามสกุล : นายอัคระ ฐิติถาวร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร : 0891966003